SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

 

 

SSP-guide  ( indsats ang. udsatte unge )

 

 

SSP er et forpligtende samarbejde mellem Skolen – Socialforvaltningen – Politiet.

 

SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, social- og sundhedsforvaltning ( repræsenteret ved Familieafdelingen,Børne- og kulturforvaltning samt Politiet i Frederikshavn.

 

SSP’s opgaver:

-         at udvikle og støtte initiativer, som medvirker til trivsel og tryghed blandt børn og unge

-         at inspirere til en helhedsorienteret forebyggende indsats igennem inddragelse af alle relevante ressourcer i lokalområdet

-         at inddrage børn og unge aktivt i kommunens forebyggende arbejde.

             

 

Retningslinjer for alle ansatte i kommunen og vejledende retningslinjer for de frivillige foreninger i Frederikshavn Kommune.

 

 

Formål:

-         at forebygge kriminalitet, mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i Frederikshavn Kommune

-         at ansatte i daginstitutioner, klubber, skoler og foreningslivet bistås med råd og vejledning ved mistanke om unges mistrivsel.

 

 

 

Delmål:

-         at Frederikshavn Kommune har en præcis og kvalitativ ensartet procedure vedr. sagsbehandling i ovennævnte sager.

-         at ansatte i kommunen og foreningslivet har en ekspertgruppe at drøfte disse sager med.

-         at inddrage forældrene aktivt samt at styrke forældreansvaret.

-         At undgå enkeltsager får overdreven opmærksomhed og derved skaber unødig angst og uro.

 

Kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd er ofte symptomer på manglende trivsel. Vi skal derfor finde årsagerne til de unges mistrivsel. Samtidig er det vigtigt at prioritere de faktorer, som kan øge de unges trivsel – og her er det afgørende, at vores børn og unge føler sig respekteret af de voksne.

 

SSP’s definition af udsatte unge:

Børn og unge, som tidligt er ude i en uheldig udvikling, fravær eller som allerede er droppet ud af det nuværende skolesystem, f.eks. pga. tilpasningsproblemer, psykiske problemer, misbrugsproblemer, berøring med kriminalitet og anden mistrivsel, der vækker bekymring blandt de voksne, der er omkring dem.

 

Ansatte i kommunen eller frivillige i foreningslivet kan altid kontakte SSP for råd og vejledning

 

Fremgangsmåde:

 

-         Skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse til en kontaktperson fra SSP.

-         Personen, som har henvendt sig, kontaktes i tilfælde af brug for flere detaljer.

-         SSP- kontaktpersonerne vejleder ang. videre forløb

(  forældreinddragelse, bekymringssamtaler mm. )

 

 

-         SSP-kontaktpersonerne orienterer  skole/ institutionsleder om enkelte opståede sager mhp. at drøfte muligheden for fælles tiltag, samarbejde mv., og den ansvarlige skole/ institutionsleder rejser evt. bekymringen i Familien i Centrum. Handleplan aftales.

 

-         Hvis der i lokalområder opstår alvorlige problemer ang. ungegrupperinger, indkalder SSP til akut distriktsmøde

med deltagelse af relevante personer f.eks. skole/ institutionsledere mhp. at aftale en fælles strategi. Handleplan aftales.

 

 

I tilfælde af  akutte situationer, der kræver øjeblikkelig indsats/ handling fra de sociale myndigheder, kontaktes politiet på nr. 114, der så formidler kontakten til den sociale bagvagt.

 

 

 

Kontaktpersoner:

 

Pernille Høeg    SSP leder

Tlf. 98459292     Mobil:20552836

 

Allan Enevoldsen     SSPkonsulent

Tlf. 98459290      Mobil:51505343

 

Jane Arvidsson   Børne- og ungearbejder

Tlf. 98459291      Mobil: 23209478

 

 

 

 

Kun i fællesskab kan vi skabe de bedste betingelser for vores børn og unge!

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk